Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  1. Opracowanie oraz aktualizacja zasad polityki rachunkowości
  2. Opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont
  3. Weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zakwalifikowanie ich do księgowania
  4. Ewidencjonowanie dowodów księgowych
  5. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
  6. Obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
  7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  8. Sporządzanie sprawozdań finansowych
  9. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań do GUS
  10. Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego:

  1. Weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zakwalifikowanie ich do księgowania
  2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  4. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  5. Obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
  6. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań GUS
  7. Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej do ZUS właścicieli
  8. Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych stowarzyszeń oraz fundacji