Kalendarium podatnika

06.09.2010 r.

 • Wpłata składki na ubezpieczenie społeczne wraz ze złożeniem deklaracji za miesiąc sierpień jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

07.09.2010 r.

 • Wpłata podatku dochodowego przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej za miesiąc sierpień.
 • Wpłata do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.
 • Meldunek o działalności gospodarczej DG-1 dla Urzędu Statycznego za miesiąc sierpień.

10.09.2010 r.

 • Wpłata składki na ubezpieczenie społeczne wraz ze złożeniem deklaracji za miesiąc sierpień od osób fizycznych opłacających składek wyłącznie za siebie.
 • Zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc sierpień.

15.09.2010 r.

 • Wpłata składki na ubezpieczenie społeczne wraz ze złożeniem deklaracji za miesiąc sierpień od płatników niebędących jednostkami budżetowymi i jednostkami gospodarki pozabudżetowej oraz osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.
 • Wpłata miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemającej osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za miesiąc wrzesień.
 • Wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych za miesiąc wrzesień.
 • Wpłata III raty podatku od nieruchomości za 2010 r. od osób fizycznych
 • Wpłata III raty podatku rolnego za 2010 r. od osób fizycznych i prawnych.
 • Wpłata III raty podatku leśnego za 2010 r. od osób fizycznych.
 • Wpłata II raty podatku od środków transportu

20.09.2010 r.

 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za miesiąc sierpień.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia i o dzieło za miesiąc sierpień do właściwego urzędu skarbowego.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc sierpień.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej za miesiąc sierpień w uproszczonej formie.
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% za miesiąc sierpień.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc sierpień.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc sierpień.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej za miesiąc sierpień.
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za miesiąc sierpień lub złożenie informacji INF – 1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat.

27.09.2010r.

 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za miesiąc sierpień z deklaracją VAT – 7, VAT – 8.
 • Wpłata podatku akcyzowego za miesiąc sierpień z deklaracją AKC – 3.

30.09.2010r.

 • Przekazanie przez pracodawcę na rachunek bankowy pozostałych 25% wartości odpisu na ZFŚS za rok 2010